1. അംഗവിക്ഷേപം

    1. നാ.
    2. അംഗങ്ങളുടെ വിക്ഷേപം, ആംഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക