1. അംഗവിധി

    1. നാ.
    2. പ്രധാനവിധിക്കു അംഗമായ വിധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക