1. അംഗവേഷ്ടി

    1. നാ.
    2. അംഗവസ്ത്രം, ഉത്തരീയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക