1. അംഗശോഷം

    1. നാ.
    2. അംഗങ്ങളുടെ മെലിച്ചിൽ
    3. ഒരിനം വാതരോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക