1. അംഗാരകമണി

    1. നാ.
    2. അംഗാരകനു പ്രിയപ്പെട്ട മണി, പവിഴം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക