1. അംഗാരകാരൻ, -കാരി

    1. നാ.
    2. കരി ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക