1. അംഗാരകൻ

  1. -
  2. അംഗാരകൻ.
 2. അംഗാരകൻ, അംഗാ-

  1. നാ.
  2. ചൊവ്വാഗ്രഹം
 3. അംഗാരികൻ

  1. -
  2. അംഗാരകൻ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക