1. അംഗാരകൻ, അംഗാ-

    1. നാ.
    2. ചൊവ്വാഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക