1. അംഗാരവായു

    1. നാ.
    2. ഇംഗാലാമ്ളവാതകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക