1. അംഗാരിത1

    1. വി.
    2. വറുത്ത, പൊരിച്ച
  2. അംഗാരിത2

    1. നാ.
    2. നെരിപ്പോട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക