1. അംഗിവാക്യം

    1. നാ.
    2. പ്രധാനവാക്യം, പൂർണക്രിയകൊണ്ട് ആശയം തീരുന്ന വാക്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക