1. അംഗീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കൈക്കൊള്ളുക, സ്വീകരിക്കുക, സമ്മതി നൽകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക