1. അംഗീകാരം, അംഗീ-

    1. നാ.
    2. അംഗീകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക