1. അംഗു

  1. -
  2. അംഗു.
 2. അംഗു, അംഗു

  1. നാ.
  2. കൈ
  3. പക്ഷി
 3. അംഗുഷം, അംഗു-

  1. നാ.
  2. കീരി
  3. അസ്ത്രം
 4. അംഗുഷ്ഠം, അംഗു-

  1. നാ.
  2. പെരുവിരൽ, തള്ളവിരൽ
 5. അംഗുലം, അംഗു-

  1. നാ.
  2. കൈവിരൽ, തള്ളവിരൽ
  3. വിരലിട, എട്ടുയവം അളവ്
  4. രണ്ടു വിരലിട, അത്തരം 24 അംഗുലം = ഒരു കോൽ
  5. അരയാൽ
 6. അംഗുലി1, അംഗു-

  1. നാ.
  2. വിരൽ, (കൈയിലെയോ കാലിലെയോ)
  3. അംഗുഷ്ഠം (പെരുവിരൽ)
  4. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയുടെ അറ്റത്തു പെരുവിരൽപോലെയുള്ള ഭാഗം
  5. അംഗുലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക