1. അംഗുലാസ്ഥി

    1. നാ.
    2. വിരലുകളുടെ മുട്ടുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള അസ്ഥി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക