1. അംഗുലിത്രം, -ത്രാണം

    1. നാ.
    2. വിരലുറ ("അംഗുലിയെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നത്.")

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക