1. അംഗുലിപരിമിതം, അംഗുലീ-

    1. വി.
    2. വിരലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കവിയാത്ത, വളരെ കുറവായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക