1. അംഗുലിമാനം

    1. നാ.
    2. വിരൽകൊണ്ടുള്ള ഒരു അളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക