1. അംഗുലിമാലൻ, അംഗുലീ-

    1. നാ.
    2. കാളിയുടെ പ്രീതിക്കായി 999 പേരെ കൊന്ന് അവരുടെ വിരലുകൾ മാലയാക്കി അണിഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഘോരതാപസൻ (ശ്രീ ബുദ്ധനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു സദ്വൃത്തനാക്കി.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക