1. അംഗുലിമോടനം

    1. നാ.
    2. ഞൊട്ടയൊടിക്കൽ, ഞൊട്ടയിടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക