1. അംഗുലിസന്ദേശം

    1. നാ.
    2. അംഗുലികൊണ്ടുള്ള സന്ദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക