1. അംഗുഷം, അംഗു-

    1. നാ.
    2. കീരി
    3. അസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക