1. അംഗുഷ്ഠപദം

    1. നാ.
    2. പേരുവിരലടയാളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക