1. അംഗേശൻ, -ശ്വരൻ

    1. നാ.
    2. അംഗ രാജാവ്, കർണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക