1. അംബകം

  1. നാ.
  2. കണ്ണ്
  3. വെള്ളം
  4. കൊക്കുമന്താരം
  5. ചെമ്പ്
 2. അംബുകം

  1. നാ.
  2. കൊക്കുമന്താരം, ശിവമല്ലി
  3. വെള്ളെരിക്ക്
  4. ഇലഞ്ഞി
  5. ആവണക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക