1. അംബരഗം

    1. വി.
    2. ആകാശത്തിക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക