1. അംബരനദീപുരം

    1. നാ.
    2. അമ്പലപ്പുഴയുടെ സംസ്കൃതീകൃതനാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക