1. അംബരലേഖി

    1. നാ.
    2. ആകാശത്തിൽ എഴുതുന്ന, പൊക്കം കൂടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക