1. അംബരസ്ഥലി

    1. നാ.
    2. ഭൂമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക