1. അംബരീഷണൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. സൂര്യൻ
  5. വിഷ്ണുഭക്തികൊണ്ടു പ്രസിദ്ധിനേടിയ ഒരു സൂര്യവംശരാജാവ്
  6. ഗണേശൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക