1. അംബരൗകസ്സ്

    1. നാ.
    2. സ്വർഗവാസി, ദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക