1. അംബഷ്ഠ

  1. നാ.
  2. പുളിയാരൽ
  3. അംബഷ്ഠൻറെ സ്ത്രീ
  4. കുറുമൊഴിമുല്ല
  5. പാടവള്ളി, പാടത്താളി
  6. പുളിച്ചിക്കീര
  7. തിപ്പലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക