1. അംബഷ്ഠാദിഗണം

    1. നാ.
    2. താതിരി, മുക്കുറ്റി, അംബാഡി, പലകപ്പയ്യാനി, ഇരട്ടിമധുരം, ഇളയകൂവളക്കായ്, പാച്ചോറ്റി, വെളുത്തപാച്ചോറ്റി, പ്ലാശ്, ചിറ്റരയാൽ, താമരയുടെ അല്ലി ഇവ ചേർന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക