1. അംബഷ്ഠിക

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മി
    3. പാടവള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക