1. അംബഷ്ഠൻ

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണനു വൈശ്യയിൽ ജനിച്ച പുത്രൻ
    3. ആനക്കാരൻ
    4. അംബഷ്ഠദേശക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക