1. അംബാലിക

    1. നാ.
    2. അംബയുടെയും അംബികയുടെയും അനുജത്തി, പാണ്ഡുവിൻറെ അമ്മ
    3. മാതാവ്
    4. പാടത്താളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക