1. അംബിക

  1. നാ.
  2. പാർവതി
  3. ഒരു അപ്സരസ്സ്
  4. പുളിച്ചിക്കീര
  5. മാതാവ്
  6. പാടത്താളി
  7. കാശിരാജാവിൻറെ ഇളയപുത്രി
  1. ജൈന.
  2. ധർമദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക