1. അംബു

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. ഇരുവേലി
  4. രക്തത്തിലെ ജലാംശം
  5. (ജ്യോ.) നാലാംഭാവം
  6. നാല്എന്ന സംഖ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക