1. അംബുകം

    1. നാ.
    2. കൊക്കുമന്താരം, ശിവമല്ലി
    3. വെള്ളെരിക്ക്
    4. ഇലഞ്ഞി
    5. ആവണക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക