1. അംബുകണ്ടകം

    1. നാ.
    2. മുതല, പെരുമുതല
    3. ആറ്റിലും മറ്റും വളരുന്ന ഒരു ചെടി, വൻകൊട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക