1. അംബുകൃതം

    1. നാ.
    2. തുപ്പൽതെറിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഉച്ചാരണം
    3. കരടിയുടെ മുരൾച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക