1. അംബുഗ

    1. നാ.
    2. ജലത്തിൽ ചരിക്കുന്ന, ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക