1. അംബുചര, -ചാരി

    1. നാ.
    2. അംബുഗ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക