1. അംബുജനാഭൻ

    1. നാ.
    2. പദ്മനാഭൻ, വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക