1. അംബുജബാണൻ

    1. നാ.
    2. താമരപ്പൂ അമ്പായി ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ, കാമൻ
  2. അംഭോജബാണൻ

    1. നാ.
    2. കാമൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക