1. അംബുജവാസൻ

    1. നാ.
    2. താമരപ്പൂവിൽ വസിക്കുന്നവൻ, ബ്രഹ്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക