1. അംബുജാക്ഷി

    1. നാ.
    2. താമരയിതൾപോലെ മനോഹരമായ കണ്ണുകളുള്ളവൾ, സുന്ദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക