1. അംബുജാസനൻ

    1. നാ.
    2. താമരയിൽ വാസമാക്കിയിട്ടുള്ളവൻ, ബ്രഹ്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക