1. അംബുജേക്ഷണ

    1. നാ.
    2. അംബുജാക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക