1. അംബുജോദ്ഭവൻ

    1. നാ.
    2. അംഭോജസംഭവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക